top of page

rapporter – download

Audit om tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Region Syddanmark 2018

 

APO’s kræftaudit har til formål at sætte fokus på - og forbedre den tidlige opsporing af kræft i dagligdagen i almen praksis samt at styrke samspillet mellem almen praksis og det lokale sygehus.

JOJO18.jpg

Audit om tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Region Syddanmark 2021

 

APO’s kræftaudit har til formål at sætte fokus på - og forbedre den tidlige opsporing af kræft i dagligdagen i almen praksis samt at styrke samspillet mellem almen praksis og det lokale sygehus.

JOJOsyd.jpg

Audit om tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Region Midtjylland 2021

 

APO’s kræftaudit har til formål at sætte fokus på - og forbedre den tidlige opsporing af kræft i dagligdagen i almen praksis samt at styrke samspillet mellem almen praksis og det lokale sygehus.

JOJOmidt.jpg

Audit og kursus om
urinvejsinfektioner

- for personale og læger i almen praksis

Region Syddanmark 2020

 

Formålet er at kvalitetsforbedre diagnostik og behandling af UVI hos patienter ≥ 18 år i almen praksis. 

Herunder at kortlægge hvilke symptomer, fund og undersøgelser, der ligger til grund for diagnosticering af UVI. 

UVI-syd.jpg

Audit om Defensiv medicin i almen praksis

Klyngen ”Nørrebro‐Nordvest” 

København 2019

defensivmed-kbh-2019.jpg

Diabetesaudit i almen praksis

Færøerne 2011

 

Denne rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende læger på Færøerne i en 3 måneders periode i vinteren 2011/2012. Der blev i alt registreret.

diabetes-færø-2011.jpg

Gynækologi i Almen praksis

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark

 

Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 309 praktiserede læger fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark i 15 arbejdsdage i april/maj 2009 registrerede alle deres kontakter, hvor et gynækologisk problem var hovedemnet. 

gyn-3reg-2009.jpg

Hypertension ‐ Patienternes svar

Region Hovedstaden, Region Sjælland og

Region Syddanmark

 

I forbindelse med audit om ”Hypertension i almen praksis” fik alle patienter, der indgik i registreringen, udleveret et spørgeskema, som de blev bedt om at udfylde og sende ind, når de kom hjem fra lægens konsultation. 

hypertension-pt-svar-2007.jpg

Diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis

Region Nordjylland og Region Syddanmark

 

Almen praksis i Region Nordjylland og Region Syddanmark deltog i projektet. I januar/februar 2017 registrerede læger, behandlersygeplejersker og øvrigt klinikpersonale i 20 arbejdsdage alle patienter som henvendte sig med symptomer på en luftvejsinfektion. 

luftvejsaudit-regnord-syd-2017.jpg

Lændesmerter - fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Region Syddanmark

Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit om lændesmerter i almen praksis, hvor 88 praktiserede læger fra Region Syddanmark i 8 uger i foråret 2011 registrerede alle deres kontakter, hvor lændesmerter var hovedemnet ved konsultationen. 

lændesmerter-regsyd-2011.jpg

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis 

Roskilde Amt 

Denne rapport viser de vigtigste resultater fra et projekt om omstændighederne ved ordination af lægemidler i almen praksis i Roskilde Amt. 14. deltagere. 

ordinationer-roskilde-2003.jpg

Forebyggelse af frakturer hos 
ældre over 60 år i almen praksis 

Flere amter

Via kortlægning af risikofaktorer hos patienter over 60 år i almen praksis at fokusere på osteoporoseproblematikken, der jo primært drejer sig om forebyggelse af frakturer. 

osteoporose-flere-amter-2005.jpg

Audit om PPI. Rational brug af protonpumpehæmmende medicin i almen praksis i 

Region Syddanmark 

Formålet med rapporten er At kortlægge forbruget af protonpumpehæmmende medicin (PPI) i almen praksis i Region Syddanmark, at undersøge forekomsten af uhensigtsmæssig behandling med PPI og at forbedre kvaliteten af ordinationsmønstret vedrørende PPI i almen praksis i Region Syddanmark. 

PPI-regsyd-2017.jpg

Audit om psykofarmaka 

Region Hovedstaden 

Formål for audit • At sætte fokus på ordination af psykofarmaka i almen praksis i Region Hovedstaden • At sætte fokus på at der sker en systematisk opfølgning på disse patienters behandling • At kortlægge årskontroller. 

psykfarm-reghov-2017.jpg

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 

Region Sjælland 

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014. Denne rapport beskriver resultatet af en auditregistrering blandt kiropraktorer i Region Sjælland. 

rgt-kiropraktor-regsj-2014.jpg

Håndtering af patienter med lænderygsmerter 

Region Syddanmark 

Håndtering af patienter med lænderygsmerter i Region Syddanmark. Et kvalitetsudviklingsprojekt for kiropraktorer, fysioterapeuter, praktiserende læger og Rygcenter Syddanmark. 

ryg-regsyd-2019.jpg

Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis Læge/behandlersygeplejerske del 

Region Nordjylland 

 

Læge/behandlersygeplejerske del - En APO-registrering af hvordan disse patienter håndteres i almen praksis. 

smerte-lge-sgp-regnord-2015.jpg

Smertebehandling i almen praksis 

Region Syddanmark 

Denne rapport beskriver resultaterne fra APO’s audit om smertebehandling i almen praksis, som blev gennemført i efteråret 2011 i Region Syddanmark. 25 læger registrerede i alt 562 patienter over de 8 uger som registreringen varede. 

smerte-regsyd-2011.jpg

Audit om søvnforstyrrelser i almen praksis 

Region Syddanmark 

Projektets formål er at kvalitetsforbedre indsatsen for patienter med søvnproblemer i almen praksis, herunder at øge praktiserende læger og deres personales viden om og interesse for søvnproblemer, samt at fremme hensigtsmæssige arbejdsgange i almen praksis angående medicinering mod søvnproblemer. 

søvn-regsyd-2018.jpg

Implementering af klinisk ultralyd i almen praksis 

Formål med audit er undersøge en model for uddannelse og kvalitetssikring i brug af klinisk ultralyd i almen praksis for praktiserende læger, som ikke tidligere har anvendt ultralyd i egen praksis. 

ultralyd-regsyd-2019.jpg

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis 

Region Hovedstaden 

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis. Hovedstaden 2015. 

UVI--reghov-2016.jpg

Audit om den ældre patient. Er din praksis klar til de moderne ældre? 

Region Hovedstaden 

Audit der sætter fokus på problemer vedr. sociale forhold, medicinering og skrøbelighed blandt ældre patienter i almen praksis. 

ældre-reghov-2015.jpg

Audit om den ældre patient. 

Region Syddanmark 

Audit der sætter fokus på problemer vedr. sociale forhold, medicinering og skrøbelighed blandt ældre patienter i almen praksis. 

ældre-regsyd-2015.jpg

Henvisninger fra almen praksis 2023

Region Syddanmark 2023

 

Rapporten ”Henvisninger fra almen praksis” indeholder resultater fra 10 arbejdsdage fra hver af 70 læger i Region Syddanmark i efteråret 2023. Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge og forbedre arbejds-gangene i sundhedsvæsenet vedrørende henvisninger af patienter fra almen praksis til det øvrige sundhedsvæsen.

JOJOsyd.jpg.webp

Audit om tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Region Nordjylland 2021

 

APO’s kræftaudit har til formål at sætte fokus på - og forbedre den tidlige opsporing af kræft i dagligdagen i almen praksis samt at styrke samspillet mellem almen praksis og det lokale sygehus.

JOJOnord.jpg

Hovedpine i Almen Praksis

Mine seneste 20 patienter med hovedpine

Vejle-Klyngen 2021

 

Det overordnede formål med projektet var at øge fokus på og sikre en optimal og mere ensartet behandling af de mest almindelige hovedpineformer. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Nationalt Videnscenter for Hovedpine (NVH), Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup (DHC) og Audit Projekt Odense (APO).

hovedpine.jpg

Håndartrose blandt +70 årige i Almen Praksis

Region Sjælland 2021

 

Formålet med denne audit er at undersøge forekomsten af håndartrose blandt +70-årige patienter, der kontakter almen praksis, herunder undersøge, hvordan sygdommen er blevet behandlet/håndteret og i hvilket omfang patienterne henvises til røntgen, ortopæd, fysioterapi og ergoterapi.

handtrose.jpg

Audit om Defensiv medicin i almen praksis

Region Syddanmark 2019

defensivmed-regsyd-2019.jpg

Elektronisk audit om luftvejsinfektioner 2. reg.

Alle 5 regioner

 

2. registrering 2010 Denne audit beskriver resultaterne fra 2. registrering af APO og DAK-E’s audit om luftvejs-infektioner, der fandt sted i 15 arbejdsdage i februar 2010. 

luftvejsaudit-elktronisk-2010.jpg

Hypertension ‐ Patienternes svar

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark

 

Denne rapport beskriver resultaterne af første registrering i APOs audit om hypertension i almen praksis, hvor 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark deltager. 

hypertension-3regioner-2007.jpg

Diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis

Færøerne 

 

Projektets formål er at kvalitetsforbedre diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis med fokus på et rationelt antibiotikaforbrug. Denne rapport beskriver det samlede resultat af registreringen i almen praksis på Færøerne. 

luftvejsaudit-færø-2017.jpg

Luftvejsinfektioner i almen praksis

Region Syddanmark

 

Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende læger i Region Syddanmark foretog i 4 uger i februar/marts 2014. Der blev registreret i alt 1271 tilfælde med luftvejsinfektioner. De 11 læger, der havde valgt papirversion, registrerede i alt 362 tilfælde. De 36 læger, der havde valgt datafangst, registrerede i alt 909 tilfælde. 

luftvejsaudit-regsyd-2014.jpg

Recepten

9 amter

En audit om praksispersonalets medvirken ved ordination af lægemidler i almen praksis 2004 -Et praksisudviklingsprojekt. 

ordination-recepten-pp-2004.jpg

Audit om osteoporose 
Bornholm 

Bornholm 

Audits formål er at frembringe et talmæssigt grundlag for problemets omfang med henblik på diskussion af indikationer for almindelige sundhedsanbefalinger, scanning og medicinsk profylakse ved osteoporose. 

osteoporose-bornholm-2004.jpg

Penicillinallergi 

Fyn

I efteråret 2006 blev der i en række praksis gennemført et pilotprojekt mhp. kortlægning af formodet penicillinallergi i almen praksis. Undersøgelsen er udført efter APO-metoden, og der foreligger nu en opgørelse over talmaterialet. 

penisiaainall-fyn-2006.jpg

Praksispersonalet 

10 amter

265 praksispersonaler har i det sene efterår 2005 registreret mere end 30.000 patientkontakter, hvor de enten helt selvstændigt eller i samarbejde med lægen har deltaget i det kliniske arbejde. 

mangler.jpg

Recepten

9 amter

ordination-recepten-pp-2004.jpg

Røntgenaudit Grønland 

Grønland

 

I perioden 2. februar til 20. april 2004 blev alle henvisninger til røntgenundersøgelser i kystdistrikterne udfyldt på en kombineret henvisnings/auditseddel. 

Ud over problemstilling, mulig diagnose og ønsket undersøgelse blev der spurgt om, hvem der ordinerede, vedkommendes ansættelse, kontaktarten og hvad indikationen for undersøgelsen var. 

rgt-grønland-2004.jpg

Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis 

Region Syddanmark 

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis. 

rgt-pilot-regsyd-2016.jpg

Fag- og samarbejdsaudit 

Trondhjem i Norge 

En audit om samarbejde i en kommune. 

samarbejde-norge-2011.jpg

Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis Sekretær/Praksispersonale del 

Region Nordjylland 

 

Sekretær/Praksispersonale del - En APO-registrering af hvordan disse patienter håndteres i almen praksis. 

smerte-pp-regnord-2015.jpg

Audit om stress. 
Undgå at blive stresset af dine stressede patienter 

Region Syddanmark 

Lægens arbejde med at hjælpe personer med stress kan for lægen være stressende, herunder at afgøre om en sygemelding er hensigtsmæssig. Desuden skal lægen til stadighed afgøre, om patientens fysiske symptomer er tilstrækkeligt undersøgt og behandlet, 

stress-regsyd-2016.jpg

Audit om teledermoskopi i almen praksis 

Region Syddanmark 

Formålet var at oplære praktiserende læger i brugen af dermoskopi og teledermoskopi med henblik på kvalitetsforbedring af diagnosticeringen af suspekte og benigne hudlæsioner, samt at styrke samarbejdet mellem praktiserende læger og hospitalssektoren indenfor dermatologi. 

telederm-regsyd-2017.jpg

Urinvejsinfektioner - for personale og læger i almen praksis 

Region Hovedstaden 

Formålet er at kvalitetsforbedre diagnostik og behandling af UVI hos patienter ≥ 18 år i almen praksis. 

Herunder at kortlægge hvilke symptomer, fund og undersøgelser, der ligger til grund for diagnosticering af UVI. 

UVI-reghov-2020.jpg

UVI i almen praksis 

Ringkøbing Amt 

Denne rapport beskriver resultatet af den audit om urinvejsinfektioner, 26 praksis i 

Ringkjøbing Amt gennemførte i foråret 2005. 

UVI-ringamt-2005.jpg

Audit vedrørende ”Den ældre patient” 

Region Syddanmark 

Denne rapport beskriver resultaterne af projektet ”Den ældre patient”, hvor praktiserende læger fra 21 klinikker har deltaget. Projektet har haft til formål. for det første at sætte det fokus på ældre patienter i 

almen praksis, som foreskrives af DSAMs ældrevejledning. 

ældre-regsyd-2014.jpg
bottom of page